menusearch
asretafakor.ir

متابولیت

header
متابولیت
نتایج پژوهش های راهبردی در متابولیت گیاهان دارویی ارائه شدنتایج پژوهش های راهبردی در متابولیت گیاهان دارویی ارائه شد - اهبردی در متابولیت گیاهان دارویی ارائ - ظیم تولید متابولیت های ثانویه در قسمت - ای مهندسی متابولیت گیاهان دارویی ارائ - ظیم تولید متابولیت های ثانویه در بافت - ای مهندسی متابولیت در گیاهان دارویی پ
متابولیت ، گیاهان دارویی ، راهبرد ، متابولیت ، ریشه های مویین ، گل راعی ، سرخارگل ، ژنتیک ، کروموزوم ،
342 بازدید، شنبه یکم تیر ۹۸
بهبود عملکرد قلب و عروق با این گیاهبهبود عملکرد قلب و عروق با این گیاه - علاوه بر متابولیت های ثانویه، دارای
مرزنجوش ، گیاهان دارویی ، قلب و عروق ، عملکرد ، ادویه ، گلیکوزید ، اسانس ، متابولیت ، اسانس ، کلیه ،
278 بازدید، یکشنبه هفدهم شهریور ۹۸
گالری تصاویر - ساخت بیوراکتور یکبار مصرف کشت ریشه گیاهان دارویی در کشورگالری تصاویر - ساخت بیوراکتور یکبار مصرف کشت ریشه گیاهان دارویی در کشور - پژوهشکده متابولیت ‌های ثانویه پ - کان تولید متابولیت ‌های ثانویه گ - اورد گفت: متابولیت ‌های ثانویه گ - ده از این متابولیت ‌ها در آینده - کرد: این متابولیت ‌ ها در گیاهان
بیوراکتور ، گیاهان دارویی ، متابولیت ، ضد سرطان ، استریل ، گل راعی ،
435 بازدید، جمعه سوم آبان ۹۸